Hazırlık Programı Sorumlusu Görev ve Yetkileri

Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Sorumlusu Görev ve Yetkileri

Her yıl sonunda yapılan hazırlık eğitimini değerlendirme toplantısında bir sonraki yıl Hazırlık Eğitimi Programı Sorumlusu için farklı bir öğretim elemanı seçilir. Hazırlık Eğitimi Programı Sorumlusu, kimsenin gönüllü olmadığı durumlarda, Bölüm Başkanı tarafından atanır.

Hazırlık sınıflarının düzenli ve disiplinli işleyişini sağlar ve Bölüm Başkanlığına eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili haftalık sözlü veya yazılı bilgi verir.

Bölüm Başkanı ile birlikte hazırlık ders programlarını hazırlar.

Akademik yıl başlangıcında sorumlu olduğu fakülteye kayıtlı öğrencilerin danışmanıyla iş birliği yaparak öğrencilerin zorunlu Hazırlık Sınıfı kayıtlarını takip eder.

Gerektiği takdirde öğrenci işleri ile koordineli bir biçimde çalışarak OBS’deki öğrenci listesini güncellenmesini sağlar.

Ara sınav, yıl sonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavların hazırlanmasında zümresinde derse giren öğretim elemanları arasında görev dağılımını yapar. Sınav süreçlerini takip eder. Sınav öncesi son kontrol toplantısını düzenler ve toplantıya başkanlık eder. Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, not listelerinin oluşturulması ve ilan edilmesini koordine eder. Sınav sorularının bir kopyasının muhafaza edilmesinden ve Bölüm Başkanına iletilmesinden sorumludur.

İngilizce hazırlık dersleri için ara sınav sayısı, ödev planlaması, ödev sayısı, ödevlerin değerlendirilmesi ve sınavlara katkısının belirlenmesi gibi konularda yetkilidir.

Sorumlu olduğu zümrede derse giren öğretim elemanlarıyla düzenli olarak iş birliği içinde olur ve koordinasyon için ayda bir toplantı yapar. Toplantı sonrasında toplantıya ilişkin tutanak düzenleyerek ilgili Bölüm Başkanına teslim eder.

Her ay sonunda zümresinde derse giren öğretim elemanlarından öğrencilere ait devamsızlık sayılarını alarak her öğrenci için aylık toplam devamsızlık sayısını belirler ve ilgili müdür yardımcısına iletir.

Her akademik yıl sonunda zümresinde derse giren öğretim elemanlarından imzalı devamsızlık listelerini alır ve ilgili müdür yardımcısına iletir.

Yeterlilik ara sınav ve yıl sonu sınavına yapılan itirazların değerlendirilmesini koordine eder ve sonucu bir yazılı dilekçe ile Bölüm Başkanlığına bildirir.